Vandaag open 09:30 - 18:00
NL

MYSTERY VOORWAARDEN

SPELREGELS MYSTERY GUEST

De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Kroonenberg Groep BV hierna te noemen Gelderlandplein aangeboden actie “Mystery Guest” (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.

 • Deelname staat open voor alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar.
 • Op basis van het goede antwoord en de leukste motivaties worden er 200 winnaars geselecteerd.
 • De prijstrekking zal worden gedaan op een onafhankelijke wijze zondag 10 april 2016 om 18:00 uur.
 • Elke winnaar krijgt 1 kaartje en mag 1 begeleidende ouder/verzorger meenemen. Begeleidende ouders/verzorgers staan buiten het koord.
 • De winnaars worden zondag 10 april bekend gemaakt.
 • De winnaars ontvangen per e-mail de tickets voor de show op woensdag 13 april om 15.00 uur op het centrale plein van Gelderlandplein.
 • Tickets kunnen niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.
 • Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de actievoorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Gelderlandplein gerechtigd een andere winnaar te selecteren.
 • Deze actie loopt van vrijdag 18 maart 2016 tot en met zondag 10 april 18.00 uur.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;
 • Door deelname aan de door Gelderlandplein aangeboden actie gaat u akkoord met de actievoorwaarden;
 • Zowel Gelderlandplein als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • De winnaars zullen hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Gelderlandplein, voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.

Persoonsgegevens

 • Gelderlandplein verzamelt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan de actie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en/of uw emailadres.
 • De verkregen persoonsgegevens worden slechts aan derde partijen verstrekt indien:
  • deze derde de persoonsgegevens nodig heeft voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij deze derde persoonsgegevens voor Gelderlandplein verwerkt voor de uitvoering van deze actie, en/of
  • het een onderneming binnen de Gelderlandplein ondernemingsgroep betreft die deze persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van deze actie.

De verwerking van de persoonsgegevens door deze derde partijen gebeurt conform onze instructie. Deze derde partijen zijn verplicht de Nederlandse wet-, en regelgeving na te leven. Met uitzondering van de gevallen zoals hierboven genoemd, worden uw persoonsgegevens niet beschikbaar gesteld aan derden.

 • De verzamelde gegevens worden na de betreffende actie(s) verwijderd en worden enkel gebruikt voor de actie(s) waarvoor ze verzameld zijn en het uitkeren van de prijs, behalve na nadrukkelijke toestemming van de deelnemer;
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgaven van de gevraagde persoonsgegevens;
 • Als u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan gebruiken wij uw e-mailadres om u meerdere keren per week onze nieuwsbrief, met hierin informatie over onze organisatie, producten, acties en nieuws met betrekking tot ons aanbod, toe te sturen.

Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor opgave van de juiste gegevens en eventueel aanvullende uitgaven en/of reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer;

 • Gelderlandplein is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze actie of uit de door Gelderlandplein te verstrekken prijs tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Gelderlandplein. Gelderlandplein verstrekt geen enkele garantie op de door Gelderlandplein te verstrekken prijs;
 • Gelderlandplein is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de prijswinnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag;
 • Gelderlandplein kan niet aansprakelijk gehouden worden voor post-, netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.

Aansprakelijkheid derden

 • Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid, gelden onverminderd voor door in Gelderlandplein ingeschakeld hulppersoneel en door in Gelderlandplein geschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/ de prijs.

Slotbepalingen

Voorbehoud

 • Gelderlandplein behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen eenzijdig de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen waarbij Gelderlandplein er op toeziet dat de actievoorwaarden niet ten nadelen van de deelnemers worden gewijzigd;
 • In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag in geconstateerd of wordt vermoed, behoudt Gelderlandplein zich het recht voor om de deelnemer van de betreffende actie uit te sluiten;
 • Typ- en drukfouten voorbehouden.

Toepasselijk recht

 • Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2016.
 • Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Amsterdam.
 • Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Gelderlandplein zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemer zich dient te houden.